Home

Kerkdiensten
Preken

Jan BosContact:
Jan C. Bos
Wagnerkade 59,
2102 CT Heemstede
T  023 5332455
E jancbos@antenna.nlZondag 9 augustus  Als het onweert spreekt de HEERE
Psalm 29 en MattheŁs 14, 22-33   Dorpskerk Bloemendaal
De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen, zingt psalm 29
Doet Hij dat?
In een van mijn vroegste jeugdherinneringen ben ik op het schoolplein. Ik denk dat ik in de eerste klas zat. Een speelkameraadje kijkt mij parmantig aan en vraagt. Weet jij wat onweer is? En toen ik niet onmiddellijk kon antwoorden zei hij plechtig: Dan spreekt de HEERE. Wijsneus eerste klas maar het maakte op mij zoveel indruk dat ik het me tot op de dag van vandaag herinner.
Als het onweert, dan spreekt de HEERE. Het komt uit psalm 29 die wij vandaag gebeden hebben. Nou ja, ze wisten niet beter. Maar vandaag wil ik jullie uitnodigen dat oordeel even op te schorten.
Vandaag wil ik jullie uitnodigen nog een keer te luisteren naar dat kleine jongetje of liever gezegd naar de psalm die wij gebeden hebben.
Lees meer
Zondag 2 augustus 2020 Kan God een tafel dekken in de woestijn?
Psalm 78 en Mat 14, 13-21 Oosterkerk Haarlem
Kan God een tafel dekken in de woestijn?
Wat denken jullie? Kan hij dat? Kan hij een tafel dekken in de woestijn. Kan hij een bed spreiden in een wereldwijde pandemie? Kan hij dat? Kan hij onderdak bieden aan weeskinderen in Griekse vluchtelingenkampen? Kan hij Europese volken die allereerst en allermeest aan hun eigenbelang denken, verenigen om een tafel van eendracht en samenwerking. Kan hij dat? Kan Hij een tafel dekken in de woestijn?
Lees meer
Zondag 19  juli 2020  Zullen we het onkruid wieden?
Mattheus 13, 24-30  De Rank, Nieuw-Vennep
De gelijkenis van het goede zaad en het onkruid is de middelste van drie gelijkenissen over het zaad. Het zaad staat voor het Woord van God dat in de harten van ons mensen wordt gezaaid. Dat zaad, klein als mosterdzaad, groeit uit tot een boom aan de bron, een eik van gerechtigheid, een tuin van vrede. Dat zaad wordt gezaaid in jou. Die boom kun jij worden. Maar je kunt ook een bos onkruid worden, kennelijk. Dat zegt althans de middelste van die drie gelijkenissen. Je hebt goed zaad en slecht zaad. Je krijgt tarwe of je krijgt onkruid.
Lees meer
Zondag 1 maart 2020  Als jij God aanroept, dan geeft Hij antwoord.
Exodus 3, 1-15 en Psalm 77  Ontmoetingskerk Haarlem
Als jij God aanroept, en jij.. en jij, dan geeft Hij je antwoord, zingt psalm 91. 
Ik vind het om te beginnen een lastige  tekst. Want wat antwoordt Hij dan. Wat zegt Hij dan en wat doet Hij op mijn gebed en op het jouwe.
Ik denk dat jullie dat lastige allemaal wel meevoelen.  Het kan je bekruipen wanneer in de kerk om ontferming gebeden wordt voor de nood van de wereld.  Ontferm U God over al die arme kinderen in Idlib die kleumen bij de Turkse grens.  Ontferm U God, over al die mensen die in angst gevangen zitten over het nieuwe corona-virus.  Wat verwacht je eigenlijk van dat gebed. Dat het helpt?
Nee. Dat verwacht je helemaal niet. Maar waarom bidt je dan?
Lees meer
Zondag 16 februari 2020  De wet is een bron van vreugde
Mat 5, 17-26  Oude Kerk, Heemstede
Voor Jezus is de wet een bron van vreugde. Ik haast mij om te zeggen dat de wet in het Nieuwe Testament niet hetzelfde is als de Nederlandse wet maar staat voor de wet van Mozes. Maar de intentie van de wet dat ieder mens telt en we rekening houden met elkaar is door schade en schande heen beproefd en doorgevoerd in de kostbare instituties van ons land.  De kern van de joodse en christelijke traditie is niet dat wij witte eigenheid zijn die deze traditie bezit maar dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor wat weerloos en kwetsbaar is in ons midden.  Dat begon al bij Mozes in zijn kwetsbare kistje die tegen de tirannie in, door dappere vrouwen uit het water werd gered. Farao’s dochter is een rechtvaardige die tegen het gebod van haar vader de tyran, een verschopt buitenlands kind het leven redt en gunt. Zij leeft in de geest van de wet.
Lees meer
29 december 2019  Een zwaard door je ziel
Lucas 2, 22-40  Dorpskerk, Bloemendaal
“Je zult als door een zwaard doorstoken worden”
Dat zegt Simeon tegen Maria. Dat zegt Simeon tegen een moeder die zielsveel van haar kind houdt. “Er zal een zwaard door je ziel gaan”, staat er in de klassieke vertaling. Het wordt overgenomen in de beroemde hymne Stabat mater dolorosa. Naast het kruis staat de bedroefde moeder wier ziel door een zwaard doorstoken wordt.
Ook nu vandaag zijn er moeders in hun ziel gewond omdat hun kind gestorven is. Doodgemarteld als ooit eens Jezus, gesneuveld in de woestijn, neergeschoten als Humeyra, gevallen in het verkeer of zomaar, zomaar gestorven in zijn bedje. Er gaat een zwaard door je ziel. Nu vandaag denk ik aan al die moeders die het kerstfeest hebben gevierd en het nieuwe jaar tegemoet gaan met een gewonde ziel..
Lees meer
Zondag 22 december.  Wat gebeurt er in de diepe zee?
Micha 7  Nieuwe Kerk, Haarlem
De klimaattop in Madrid is mislukt, las ik afgelopen week in de krant. Het lukt maar niet om onze belastende en vervuilende leefstijl te keren. Het lukt maar niet om samen te werken en een keer te brengen in de verspilling en de uitbuiting van Gods goede schepping. Gods armste kinderen zwerven wanhopig rond en stoten hun hoofd tegen onze hoge muren.De profeet Micha zegt dat Hij onze zonden werpt in de diepten van de zee?  Zal Hij dat?
Lees meer
15 december 2019 Johannes doopt met heel veel water.
Johannes 3, 22-30 Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Johannes doopt met heel veel water. Jezus doopt ook.
Zijn het soms concurrenten van elkaar?
Het lijkt er wel even op. Johannes en Jezus treden beiden op. De een bij een overvloedige waterbron, de ander in het land van Judea. Het was in de tijd dat Johannes nog niet in de gevangenis was geworpen.
En het valt op dat Jezus zoveel volk trekt. Ja, ja, dat zie je toch altijd weer. Moet je onder dominees kijken: Hij trekt meer dan ik. Daar wordt wat onder geleden en gestreden. En in de politiek kunnen ze elkaars bloed wel drinken wanneer de een zich beter in de kijker speelt dan de ander.
Lees meer
Zondag 24 november 2019 Blijf standvastig
Lucas 21, 5-19 Gedachtenis-zondag Vijfhuizen, Verbondskerk
Het is vandaag de zondag van de voleinding.  We vieren ons geloof dat God ons leven samen met dat van hen die ons zo lief waren en gestorven zijn, voltooien zal in zijn Koninkrijk.  Zij zijn niet weg. Ze zijn ons vooruit.  Ze zijn niet weg maar we laten hen wel los omdat zij nu bij God zijn en door de Eeuwige worden vastgehouden.
Dat is ons geloof op deze zondag van de voleinding.  Het wordt aangevochten, bevraagd, betwijfeld, stuk geredeneerd,  doodgeslagen in het geweld van de tijd. Het moet telkens opnieuw geleerd, verworven, bevochten worden.
Lees meer
17 november 2019 Voor Hem leven wij allen
Lucas 20, 27-38 Verbondskerk Vijfhuizen
Er zijn theologen die alles “product van verbeelding” noemen en het geloof in een persoonlijk God af wijzen. Ook zoiets als het hiernamaals is voor hen onbestaanbaar. En ze worden veel gevolgd buiten en ook binnen de kerk. Ze worden ook veel bestreden want raken we hier niet aan de kern van ons christelijk geloven.
Het raakt ons sowieso allemaal. Ook wij praten soms op hoop, tegen hoop, wikkend, wegend, wat denk jij nou, en wat denk jij over gene zijde. Wat denk je, wat hoop je, wat geloof je. Want niemand kwam ooit terug om ons van God te groeten..
Lees meer
10 november 2019 De tijd van Gods ontferming
Lucas 19, 41-48  Zorgcentrum Molenburg
“Je hebt de tijd van Gods ontferming niet herkend”
Dat zegt Jezus tegen de stad Jeruzalem.
Als Hij over de olijfberg komt en voor het eerst de stad Jeruzalem ziet liggen, huilt Hij over het lot van die stad. Het is de stad waar Hij van houdt. Het is de stad waar David koning was en Salomo de tempel bouwde. Het is de stad waar God wil wonen bij de mensen, de heilige stad. Het is de stad van het verlangen naar vrede en het zoeken naar recht. Dat althans is Gods bedoeling met de stad.
Maar als Jezus die stad ziet, huilt Hij en zegt Hij tegen de stad “je hebt de tijd van Gods ontferming niet herkend”.
Kan hij dat ook tegen jou zeggen en tegen mij. Kan hij tegen ons ook zeggen; Je hebt de tijd van Gods ontferming niet herkend. Kan dat?
Lees meer
20 oktober 2019 Zal er nog geloof zijn op aarde
Lucas 18, 1-9 Vijfhuizen Verbondskerk
Zal er nog geloof zijn op aarde?
Dat vraagt Jezus zich af in het Evangelie van deze morgen. Als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Wat denkt u. Zal geloof blijven?
Mensen genoeg die denken van niet. Uiteindelijk zal het gezonde verstand zegevieren. Godsdienst is verzinsel. Hou je nuchter bij wat wetenschap duidelijk en techniek mogelijk maakt. Je hebt dit ene leven. Maak er het beste van in alle redelijkheid. Leef gezond en doe goed. Godsdienst is voor een conservatieve achtergebleven groep die uiteindelijk ook wel beter zal willen weten.
Lees meer
13 oktober 2019 Opa, waarom bid jij aan tafel?
2 Timotheus 2, 8-15  Zorgcentrum Molenburg
Opa, waarom bid jij aan tafel?
Ik weet niet of er ooit een kleinkind was dat die vraag aan een van jullie stelde.  Het zou zomaar kunnen. De kleine meid komt logeren of zomaar een keertje bij oma en opa op bezoek.  Het is een schat en haar moeder en vader zijn dol op haar en zorgen heel goed voor haar.  Maar als zoveel moeders en vaders in onze dagen hebben ze de gewoonte om te bidden niet van hun ouders overgenomen.   
Opa, waarom bidt jij aan tafel. Ja, waarom doe ik dat?
Lees meer
6 oktober 2019  De meeste mensen deugen wel/niet
Lucas 17, 1-10 kerkcentrum Holy Vlaardingen
Jullie zijn onnutte slaven. Onbruikbaar, betekent het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, letterlijk.Nergens goed voor.
Onze voorouders, vooral die van gereformeerde huize hebben zich dat goed laten inpeperen. Onbekwaam tot enig goed, zegt de Heidelbergse Catechismus.. Nergens goed voor en dat wordt nooit wat. Dat moet het enkel van heel veel genade hebben.
Onnut? Nergens goed voor? Er staat op dit moment nummer ťťn in de boekenbestsellerslijst een titel die heel wat anders zegt: De meeste mensen deugen. Dat klinkt toch heel wat positiever. Zullen we de gelijkenis maar terzijde leggen en Rutger Bregman gaan lezen? Of allebei? Misschien is dat wel een goed idee.
Lees meer
11 augustus 2019 Wanneer komt de Zoon des mensen?
Lucas 12, 32-40 Verbondskerk, Vijfhuizen
Wanneer komt de Zoon des mensen? Het klassieke antwoord is: Dat weet niemand maar tot nu toe nog niet, nog niet. Maar dat is een half antwoord. Want de werkelijkheid van Christus is geen toekomstmuziek maar doet hier en nu intrede in jouw en mijn bestaan.
Lees meer
28 juli 2019 Laten er tien zijn, minstens tien
Genesis 18,16-33 en Lucas 11, 1-13 Verbondskerk Vijfhuizen
Abraham bidt de sterren van de hemel voor Sodom. Hij bidt om een keer ten goede voor een ten dode opgeschreven stad. Heeft het zin. Heeft het ook maar enige zin?
Ooit legde Noach zich neer bij het onontkoombare lot van de mensen. De meesten van jullie zullen het verhaal kennen. De aarde kreunde onder de misdaden van mensen. Het grote graaien, het meedogenloos moorden om eigen gewin, het bevuilen van de lucht en uitputten was te veel geworden, onomkeerbaar te veel. En Noach bad niet om een keer ten goede. Abraham wel. Hartstochtelijk pleit hij voor een stad vol ongerechtigheid. Dat moordt en verkracht daar. Dat laat vreemdelingen creperen.  Dat leeft alleen voor eigen genot.  En Abraham bidt voor die stad.
Abraham bidt voor een stad die ten dode is opgeschreven is omdat nie-mand in die stad raad weet, niemand recht doet. Niemand.  Abraham bidt en de stad gaat ten onder. Heeft dat bidden enige zin?
Heeft bidden zin? Werkt het? Verandert het de loop van de geschiedenis?
Lees meer
21 juli 2019 Wat is echt nodig voor Marta en Maria en voor ons
Lucas  10, 38-42 Oude Kerk Heemstede
Marta maakt zich bezorgd en druk over vele dingen. Ik weet er nog wel een paar die dat doen. Vaders en moeders maken zich druk in hun gezin. De kinderen hebben zorg, aandacht, tijd nodig. Diakenen, ouderlingen en dominees maken zich druk en bezorgd over al het reilen en zeilen in de kerk. Wat is eigenlijk het ene nodige? Dat zouden jij en ik wel willen weten?
Lees meer
14 juli 2019 Wie is mijn naaste?
Lucas 110, 25 - 37 Dorpskerk Bloemendaal
Ga heen, doe gij evenzo. Met een aan duidelijkheid niets te wensen overlatend woord worden wij tot ontfermers bevorderd. Loop niet voorbij. Bekommer je om wie in nood is. Dat moet je doen.
Dat weet jij. Dat weet ik. Dat weet die wetgeleerde die met Jezus in gesprek is. Hij kent de geboden. Wij ook. En tegelijk worden we geplaagd door duivelse dilemma’s. Wat moet ik doen in de vluchtelingencrisis? Welke keuzes maak ik als burger en als consument. Waar doe ik goed aan? Wat heeft geen zin? Wat werkt wel en niet. Wat moet ik doen nu mijn werk mij opslokt of mijn bestaan wankelt, mijn gezin in crisis is. Meester, kunnen we daar niet over praten?
En precies dat is wat de wetgeleerde ook vraagt. Wie is mijn naaste? vraagt de wetgeleerde. Kunnen we daar over praten? Ik moet van alles. Kunnen we daar over praten.
Lees meer
5 mei 2019  Wie is waardig het boek te openen?
Openbaring 5, 6-15 Ontmoetingskerk Haarlem
De verzegelde boekrol is een belangrijk symbool in de Bijbel. We vinden hem al in de profetieŽn van Jesaja en EzechiŽl. De boekrol is het symbool van Gods geschiedenis met de mensen. De boekrol zit boordevol letters die het geheim spellen van al wat gebeurt in hemel en op aarde. De boekrol bevat het levensgeheim achter de hoogten en diepten in ons bestaan. In de boekrol staat geschreven wat Gods bedoeling is met jouw leven en met ons leven. De boekrol is geschreven om het kwaad te weren en het goede te doen. De boekrol geeft zin en doel, richting en samenhang. De boekrol is tot zegen van de mensen. Wie is waardig de boekrol te openen? Wie mag dat doen? Wie kan dat?
Lees meer
20 april 2019 Het is stille zaterdag vandaag
Verbondskerk Vijfhuizen
Het is stille zaterdag vandaag.   Het is zo stil.
Het is zo stil in huis nu jouw lieve man gestorven is. Het is zo stil in huis nu je de warme aanwezigheid van je vrouw moet missen. Het is zo stil in de kinderkamer van mijn gestorven kleinzoon. De knuffels worden niet meer opgepakt, zijn stralende lach niet meer gehoord.  Het is … zo stil.
Het is stille zaterdag vandaag en we gedenken dat onze Heer gestorven is.  Hij had nog zo gebeden, maar nee. De beker ging hem niet voorbij. De dood werd hem niet bespaard.
Lees meer
31 maart 2019 De verloren broer
Lucas 15  Oosterkerk Haarlem
Als wij in Nederland pal staan voor onze tradities en onze kernwaarden, pal staan voor vrijheid en voor democratie dan moeten we ook pal staan voor broederschap, voor onderlinge samenwerking en solidariteit. Niemand kan alleen, ook geen land kan alleen alle verloren asielkinderen van de wereld bergen maar samen kunnen we veel meer dan we nu doen. Niet ieder voor zich, zoals de wolven nu huilen, niet met muren en prikkeldraad, niet met economische wetten en vrijheid voor onszelf alleen.
Lees meer
17 maart 2019  Wakker geschud op de hoge berg
Lucas 9, 28-36  Vijfhuizen Verbondskerk
Petrus is klaarwakker. Maar hij was dat eerst niet. Hij was op die hoge berg in een diepe slaap gevallen. Zijn Heer is in gebed en hij en zijn twee medeleerlingen slapen ondertussen vast. Hoe komt het dat ze slapen? Is dat van verdriet misschien of van moeheid. Ik denk het. Jezus heeft hen gevraagd om Hem na te volgen op zijn lijdensweg naar Jeruzalem. En nu op de achtste dag van die navolging zijn ze vermoeid in slaap gevallen.
Lees meer
24 februari 2019  Vijanden liefhebben?
Ester 8 en 9 Lucas 6, 27-38 Vijfhuizen Verbondskerk
Wie zijn onze vijanden?
“Heb je vijand lief”, zegt Jezus in het Evangelie dat wij vanmorgen hebben gelezen. Maar wie is dat. Weet jij wie je vijand is? Ze zeggen wel eens van iemand dat die geen vijanden heeft. Ben jij zo iemand? Heb jij geen vijand? Of toch wel?
En hebben wij een gemeenschappelijke vijand? Wie is dat dan of wie zijn dat dan? Of mogen we die vraag niet stellen? Mogen we helemaal niet aan vijanddenken doen?
De Joden in de dagen van Ester wisten anders heel goed wie hun vijand was.
Lees meer
17 februari 2019 Valse profeten ontmaskeren
Ester 7 en Lucas 6, 17-26  Kerkcentrum Holy, Vlaardingen
Hoe ontmasker je valse profeten? Luister naar wat onze Heer zegt. Valse profetie wordt door de mensen geprezen. Valse profetie praat ons naar de mond. Wij zijn het probleem niet. Wij doen het goed. De anderen zijn het probleem. De anderen bedreigen onze welvaart. De anderen moeten eerst maar eens wat doen aan het klimaat. Wij doen al genoeg en het moet wel behapbaar blijven. Valse profeten verleiden ons met uitgekiende marktstrategieŽn gebaseerd op big data die ze opslurpen uit onze massaal gebruikte telefoons. Valse profeten vertellen jou wat jij het liefst wil horen.
Lees meer
27 januari 2019  Verzet tegen brute macht
Ester 3  Pelgrimskerk Badhoevedorp
Mordechai stelt een daad. Mordechai knielt niet voor Haman want Haman is een machthebber die over lijken gaat. Dat houdt hij nooit vol, denkt de hofkliek. Die zwicht wel als hij in de gaten krijgt dat met Haman niet valt te spotten en dat hele hordes met Haman meelopen. Je moet wel heel sterke knieŽn hebben om dan stand te houden.
Het is wel heel bijzonder dat we vandaag Ester 3 lezen. Want vandaag, 27 januari, is de gedenkdag van de Holocaust.
Lees meer